Bahadurgarh is a Sub-District within Jhajjar District. 
State.Name District.Name Sub.District.Name CD.Block.Name Houses Area.in.Hectares Population Female Male SC ST
HARYANA Jhajjar Bahadurgarh Bahadur Garh NA 46882 226074 NA NA NA NA
HARYANA Jhajjar Bahadurgarh Jhajjar NA 299 0 NA NA NA NA
>> Pincode(s) within Sub-District Bahadurgarh : 124103, 124105, 124404, 124501, 124504, 124505, 124506, 124507, 124508 
>> Town(s) within and around Sub-District Bahadurgarh : BAHADURGARH 
>> Nearest Town(s) having Engineering College : BADALI, BAHADURGARH, BASADURGARH, FARUKHA NAGAR, JHAJJAR, MAREGA, SAMPALA, SAPALA, SARAI AURANGABAD, SARAI AURANGABD 
>> Nearest Town(s) having Medical College: BADALI, BAHADURGARH, BAHAFURGARH, DELHI, FARUKHA NAGAR, MUNDA KHERA, ROHTAK, SAPALA, SARAI AURANGABAD 
>> Nearest Town(s) having Management College: BADALI, BAHADURGARH, DEHLI, DELHI, JHAJJAR, ROHTAK, RUHTAK, SAMPALA, SAMPLA, SAPALA, SARAI BAHADUR 
>> Location(s) having Cinema Video Hall:  
>> Location(s) having Public Library: Dulhera(56), Mandothi(53) 
>> Location(s) having Public Reading Room:  
>> Location(s) having Sports Club Recreation Center: Asoda Todran(28), Badli(72), Chhara(17), Daryapur(73), Mandothi(53) 
>> Location(s) having Sports Field: Asanda(23), Asoda Todran(28), Badli(72), Badsa(77), Bhaproda(22), Bupania(59), Chhara(17), Daboda Khurd(49), Daryapur(73), Dulhera(56), Gangarwa(69), Jakhauda(41), Jasaurkheri(17), Kanonda(33), Kasar(43), Kharhar(21), Kharman(55), Kheri Jasaur(18), Kherka Gujar(57), Lawa Khurd(47), Luksar(68), Mahandipur(50), Mandothi(53), Mattan(20), Nilothi(19), Nuna Majra(46), Rohad(25), Sarai Aurangabad(44), Silothi(54), Tandaheri(52) 
>> Location(s) having community center: Kasar(43) 

Villages within Sub-District Bahadurgarh (Census 2011)

PIN.Code Village.Name Gram.Panchayat.Name Nearest.Town.Name Sub.District.Head.Quarter..Name. Sub.District.Head.Quarter..Distance.in.km. District.Head.Quarter..Distance.in.km. Nearest.Statutory.Town..Name. Nearest.Statutory.Town..Distance.in.km. Total.Population.of.Village Nearest.Village.Town.Name..Pre.Primary.School..Nursery.LKG.UKG. Nearest.Village.Town.Name..Middle.School. Nearest.Village.Town.Name..Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Senior.Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Arts.and.Science.Degree.College. Nearest.Village.Town.Name..Engineering.College. Nearest.Village.Town.Name..Medicine.College. Nearest.Village.Town.Name..Management.Institute. Nearest.Village.Town.Name..Private.School.For.Disabled. Dispensary.Doctors.Total.Strength..Numbers. Veterinary.Hospital.Para.Medical.Staff.Total.Strength..Numbers. Family.Welfare.Centre..Numbers. Agricultural.Commodities..First.
1 124508 Agarpur(14) AGARPUR(14) NA BAHADURGARH 20 10 BAHADURGARH 20 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 124501 Asanda(23) ASANDA(23) 0 BAHADURGARH 18 16 BAHADURGARH 18 2598 SAMPLA NA NA SAMPLA SAMPLA NA ROHTAK SAMPLA SAMPLA 1 1 0 PADDY
3 124505 Asauda Sewan (29) ASAUDA 0 BAHADURGARH 10 35 BAHADURGARH 10 3121 NA NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 1 0 PADDY
4 124501 Asmayalpur(79) ASMAYALPUR(79) 0 BAHADURGARH 28 28 BAHADURGARH 28 2091 BAMNOLI NA FARUKHA NAGAR FARUKHA NAGAR FARUKHA NAGAR FARUKHA NAGAR FARUKHA NAGAR JHAJJAR JHAJJAR 0 0 0 PADDY
5 124505 Asoda Todran(28) ASODA 0 BAHADURGARH 12 30 BAHADURGARH 12 7460 NA NA NA NA BAHADURGARH NA ROHTAK NA BAHADURGARH 0 1 0 PADDY
6 124105 Badli(72) BADLI(72) 0 BAHADURGARH 20 18 BAHADURGARH 20 12670 NA NA NA NA NA BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 1 0 PADDY
7 124105 Badsa(77) BADSA(77) 0 BAHADURGARH 25 30 BAHADURGARH 25 3905 BADLI NA NA NA BADLI BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
8 124507 Balaur(64) BALAUR(64) BAHADURGARH BAHADURGARH 4 32 BAHADURGARH 4 2555 NA NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
9 124507 Bamnoli(35) BAMNOLI(35) BAHADURGARH BAHADURGARH 5 35 BAHADURGARH 5 5141 NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 1 0 PADDY
10 124505 Barahi(40) BARAHI(40) 0 BAHADURGARH 7 37 BAHADURGARH 7 5539 NA NA NA ASAUDA SEWAN BAHADURGARH BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 1 0 PADDY
11 124507 Barkatabad(63) BARKATABAD(63) BAHADURGHARH BAHADURGARH 3 28 BAHADURGARH 3 4282 NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BASADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 3 0 PADDY
12 124501 Bhaproda(22) BHAPRODA(22) 0 BAHADURGARH 18 16 BAHADURGARH 18 6902 SAMPLA NA NA NA SAMPALA SAMPALA ROHTAK SAMPALA SAMPLA 0 0 0 PADDY
13 124507 Bupania(59) BUPANIA(59) 0 BAHADURGARH 14 35 BAHADURGARH 14 8162 NA NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 1 0 0 PADDY
14 124504 Chhara(17) CHHARA(17) 0 BAHADURGARH 20 11 BAHADURGARH 20 12989 NA NA NA NA JHAJJAR JHAJJAR ROHTAK JHAJJAR JHAJJAR 0 1 0 PADDY
15 124504 Chhudani(93) CHHUDANI(93) 0 BAHADURGARH 15 21 BAHADURGARH 15 3533 NA REWARI KHERA REWARI KHERA BAHADURGARH JHAJJAR BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
16 124507 Daboda Kalan(51) DABODA KALAN(51) 0 BAHADURGARH 10 29 BAHADURGARH 10 1947 AURANGABAD NA NA NA SARAI AURANGABAD SARAI AURANGABAD SARAI AURANGABAD DELHI BAHADURAGARH 0 1 0 PADDY
17 124507 Daboda Khurd(49) DABODA KHURD(49) 0 BAHADURGARH 8 20 BAHADURGARH 8 4096 NA NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
18 124501 Dahkora(26) DAHKORA(26) 0 BAHADURGARH 14 35 BAHADURGARH 14 2902 NA NA NA SAPALA SAPALA SAPALA SAPALA SAPALA SAMPLA 0 1 0 PADDY
19 124105 Daryapur(73) DARYAPUR(73) 0 BAHADURGARH 18 23 BAHADURGARH 18 2410 BADLI NA NA BADALI BADALI BADALI BADALI BADALI BADALI 0 1 0 PADDY
20 124507 Desalpur(48) DESALPUR(48) 0 BAHADURGARH 9 35 BAHADURGARH 9 665 SOLDHA LAWA KHURD LAWA KHURD LUKSAR BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
21 124105 Dever Khana(75) DEVER KHANA(75) JHAJJAR BAHADURGARH 20 20 BAHADURGARH 20 1227 BAMNOLI NA NA BADLI JHAJJAR JHAJJAR ROHTAK ROHTAK JHAJJAR 0 0 0 PADDY
22 124507 Dulhera(56) DULHERA(56) 0 BAHADURGARH 17 16 BAHADURGARH 17 8586 NA NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 1 1 0 PADDY
23 124507 Gangarwa(69) GANGARWA(69) 0 BAHADURGARH 10 25 BAHADURGARH 10 1062 LUKSAR LUKSAR LUKSAR LUKSAR BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
24 124507 Goela Kalan(58) GOELA KALAN(58) 0 BAHADURGARH 18 17 BAHADURGARH 18 3261 DULHERA NA DULHERA DULHERA BAHADURGARH BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
25 124507 Gubhana (70) GUBHANA (70) 0 BAHADURGARH 14 20 BAHADURGARH 14 5027 NA NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
26 124508 Habibpur Viran (90) HABIBPUR VIRAN (90) NA BAHADURGARH 12 12 BAHADURGARH 12 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
27 124507 Isarheri(66) ISARHERI(66) BAHADURGARH BAHADURGARH 10 40 BAHADURGARH 10 2150 JHAJJAR NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
28 124505 Jakhauda(41) JAKHAUDA(41) 0 BAHADURGARH 6 36 BAHADURGARH 6 3799 NA NA NA NA BAHADURGARH MAREGA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 1 0 PADDY
29 124505 Jasaurkheri(17) JASAURKHERI(17) BAHADURGARH BAHADURGARH 28 28 BAHADURGARH 28 4405 BAHADURGARH NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH SAMPLA 0 1 0 PADDY
30 124507 Kanonda(33) KANONDA(33) 0 BAHADURGARH 8 40 BAHADURGARH 8 5604 NA NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHAFURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 2 0 PADDY
31 124507 Kasar(43) KASAR(43) 0 BAHADURGARH 4 34 BAHADURGARH 4 4506 BAMNOLI NA NA NA BAHADURGARH SARAI AURANGABD BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
32 124507 Khairpur(32) KHAIRPUR(32) BAHADURGARH BAHADURGARH 10 40 BAHADURGARH 10 1563 NA NA KANONDA KANONDA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
33 124501 Kharhar(21) KHARHAR(21) 0 BAHADURGARH 21 25 BAHADURGARH 21 6124 NA NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH SAMPLA 1 1 0 PADDY
34 124507 Kharman(55) KHARMAN(55) 0 BAHADURGARH 15 15 BAHADURGARH 15 3511 JHAJJAR NA NA JHAJJAR JHAJJAR JHAJJAR ROHTAK JHAJJAR JHAJJAR 0 0 0 PADDY
35 124505 Kheri Jasaur(18) KHERI JASAUR(18) 0 BAHADURGARH 15 35 BAHADURGARH 15 4481 NA NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH SAMPLA 0 0 0 PADDY
36 124507 Kherka Gujar(57) KHERKA GUJAR(57) 0 BAHADURGARH 16 15 BAHADURGARH 16 2912 NA NA DULHERA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
37 124507 Kherka Musalman(45) KHERKA MUSALMAN(45) BAHADURGARH BAHADURGARH 15 20 BAHADURGARH 15 29 NUNA MAJRA NUNA MAJRA NUNA MAJRA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH DELHI ROHTAIK 0 0 0 PADDY
38 124505 Kulasi(30) KULASI(30) BAHADURGARH BAHADURGARH 15 15 BAHADURGARH 15 4069 ASAUDA SEWAN NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH SAMPLA 0 1 0 PADDY
39 124105 Lagarpur(74) LAGARPUR(74) JAHAJJAR BAHADURGARH 21 18 BAHADURGARH 21 1188 BADLI NA NA BADALI JHAJAJR JHAJJAR ROHTAK RUHTAK JHAJJAR 0 1 0 PADDY
40 124507 Lawa Khurd(47) LAWA KHURD(47) 0 BAHADURGARH 6 23 BAHADURGARH 6 3430 SOLDHA NA NA NUNA MAJRA BAHADURGARH BAHADURGARH DELHI SARAI BAHADUR BAHADURGARH 0 1 0 PADDY
41 124501 Loharheri(27) LOHARHERI(27) SAPALA BAHADURGARH 14 30 BAHADURGARH 14 2322 DAHKORA NA NA NA SAPALA SAPALA SAPALA SAPALA SAMPLA 0 1 0 PADDY
42 124105 Lohat(76) LOHAT(76) JHAJJAR BAHADURGARH 26 21 BAHADURGARH 26 1358 BADALI DEVER KHANA DEVER KHANA BADALI JHAJJAR JHAJJAR ROHTAK ROHTAK JHAJJAR 0 0 0 PADDY
43 124507 Lowa Kalan(65) LOWA KALAN(65) BAHADURGARH BAHADURGARH 5 32 BAHADURGARH 5 1919 BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 1 0 PADDY
44 124507 Luksar(68) LUKSAR(68) 0 BAHADURGARH 11 28 BAHADURGARH 11 2229 LUKSAR NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
45 124507 Mahandipur(50) MAHANDIPUR(50) 0 BAHADURGARH 10 29 BAHADURGARH 10 1221 NA NA NUNA MAJRA NUNA MAJRA SARAI AURANGABAD SARAI AURANGABAD SARAI AURANGABAD DELHI BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
46 124103 Mahmoodpur Majra(88) MAHMOODPUR MAJRA(88) 0 BAHADURGARH 20 18 BAHADURGARH 20 477 MAJRI NA MAJRI MAJRI BADLI BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
47 124501 Majra Asanda(24) MAJRA ASANDA(24) NA BAHADURGARH 20 18 BAHADURGARH 20 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
48 124507 Majri(71) MAJRI(71) 0 BAHADURGARH 15 19 BAHADURGARH 15 3179 NA NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 1 0 PADDY
49 124506 Mandothi(53) MANDOTHI(53) BAHADURGARH BAHADURGARH 10 25 BAHADURGARH 10 10612 JHAJJAR NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH DEHLI BAHADURGARH 0 1 0 PADDY
50 124501 Mattan(20) MATTAN(20) 0 BAHADURGARH 15 20 BAHADURGARH 15 5514 NA NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 1 0 0 PADDY
51 124507 Mukandpur(34) MUKANDPUR(34) 0 BAHADURGARH 7 37 BAHADURGARH 7 968 JAKHAUDA NA KANONDA KANONDA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
52 124105 Munda Khera(78) MUNDA KHERA(78) 0 BAHADURGARH 25 25 BAHADURGARH 25 2353 BAMNOLI NA NA NA JHAJJAR JHAJJAR MUNDA KHERA JHAJJAR JHAJJAR 0 1 0 PADDY
53 124404 Nilothi(19) NILOTHI(19) 0 BAHADURGARH 18 36 BAHADURGARH 18 4553 KHERI JASAUR NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH SAMPLA 1 1 0 PADDY
54 124507 Nuna Majra(46) NUNA MAJRA(46) 0 BAHADURGARH 6 23 BAHADURGARH 6 4830 BAHADURGARH NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 1 0 PADDY
55 124504 Rewari Khera(19) REWARI KHERA(19) 0 BAHADURGARH 18 17 BAHADURGARH 18 2092 BAHADURGARH NA NA JHAJJAR BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
56 124501 Rohad(25) ROHAD(25) 0 BAHADURGARH 15 30 BAHADURGARH 15 9256 NA NA NA NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 1 2 0 PADDY
57 124105 Saidpur(42) SAIDPUR(42) NA BAHADURGARH 8 35 BAHADURGARH 8 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
58 124507 Sarai Aurangabad(44) SARAI AURANGABAD(44) 0 BAHADURGARH 3 25 BAHADURGARH 3 2430 BAHADURGARH NA BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH NA BAHADURGARH NA BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
59 124507 Shahpur(60) SHAHPUR(60) 0 BAHADURGARH 11 21 BAHADURGARH 11 674 DABODA KHURD BUPANIA DABODA KHURD BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
60 124507 Shidipur(67) SHIDIPUR(67) BAHADURGARH BAHADURGARH 6 35 BAHADURGARH 6 1899 NA NA NA FARUKHNAGAR BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
61 124506 Silothi(54) SILOTHI(54) BAHADURGARH BAHADURGARH 16 20 BAHADURGARH 16 1376 DABODA KALAN NA NA DABODA KALAN BAHADURGARH BAHADURGARH ROHTAK BAHADURGARH JHAJJAR 0 0 0 PADDY
62 124507 Soldha(62) SOLDHA(62) 0 BAHADURGARH 6 28 BAHADURGARH 6 3745 NA NA NA BAHADURGHARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
63 124507 Tandaheri(52) TANDAHERI(52) 0 BAHADURGARH 6 36 BAHADURGARH 6 1910 SARAI AURANGABAD NA SARAI AURANGABAD SARAI AURANGABAD BAHADURGARH SARAI AURANGABAD ROHTAK BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY
64 124507 Zardakpur(61) ZARDAKPUR(61) 0 BAHADURGARH 10 35 BAHADURGARH 10 1255 LUKSAR LUKSAR LAWA KHURD LUKSAR BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH BAHADURGARH 0 0 0 PADDY

Disclaimer: Data published on this website has been collected from many sources (Govt and Non-Govt). We have made every effort to present these data free of any error. However, we don't claim data to be 100% accurate. Please revalidate before using these data for any R&D. We present India data at Pin code and District level. We have data repository for Census, Villages, Literacy, population, GDP, Schools, University, Hospitals, Forest, Rainfalls and others. Please notify us for any error in data for us to improve in future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *