Dahanu is a Sub-District within Thane District. 
State.Name District.Name Sub.District.Name CD.Block.Name Houses Area.in.Hectares Population Female Male SC ST
Maharashtra Thane Dahanu Dahanu 67613 124839.3 338162 171171 166991 3925 265761
>> Pincode(s) within Sub-District Dahanu : 401103, 401110, 401403, 401410, 401501, 401503, 401601, 401602, 401606, 401607, 401609, 401610, 401701, 401702, 401703, 430113, 451503 
>> Town(s) within and around Sub-District Dahanu : Dahanu, DAHANU, Jawhar 
>> Nearest Town(s) having Engineering College : BONDI, BORDI, BPONDI, DAHANU, DSHANU, MUMBAI, NBORDI, PALGHAR, PALGKAR, TALASARI, THANA, THANE, THENE, VANGAON, VIRAR, WADKUN, WANGAON 
>> Nearest Town(s) having Medical College: BORDI, CHINCHANI, DAHANU, DAJHANU, MUMBAI, PALGHAR, THANA, THANE, TJHANE 
>> Nearest Town(s) having Management College: BORDI, CHINCHANI, DAHANU, DAJHANU, MUMBAI, PALGHAR, THANA, THANE, TJHANE 
>> Location(s) having Cinema Video Hall:  
>> Location(s) having Public Library: Agwan, Ambesari, Ashagad, Bhisenagar, Bordi, Chalani, Charoti, Chikhale, Dabhon, Dapchari, Dehane, Dhakti Dahanu, Dhamanagaon, Gangangaon, Gholwad, Halapada, Jambugaon, Junnarpada, Kainad, Kosbad, Modgaon, Murbad, Nagzari, Rampur, Sakhare, Saravali, Vangaon, Vankas 
>> Location(s) having Public Reading Room: Agwan, Ambesari, Ashagad, Bhisenagar, Bordi, Chalani, Charoti, Chikhale, Dabhon, Dapchari, Dehane, Dhakti Dahanu, Dhamanagaon, Gangangaon, Gholwad, Halapada, Jambugaon, Junnarpada, Kainad, Kosbad, Modgaon, Murbad, Nagzari, Rampur, Sakhare, Saravali, Vangaon, Vankas 
>> Location(s) having Sports Club Recreation Center:  
>> Location(s) having Sports Field:  
>> Location(s) having community center: Agwan, Ambesari, Ambivali Tarf Bahare, Ashagad, Aswali, Awadhani, Bahare, Bhisenagar, Bordi, Chalani, Chandranagar, Charoti, Chikhale, Dabhadi, Dabhon, Dapchari, Dehane, Dhakti Dahanu, Dhamanagaon, Dhumket, Dhundalwadi, Gangangaon, Gholwad, Gowane, Halapada, Jambugaon, Junnarpada, Kainad, Kinhawali, Kolavali, Komgaon, Kosbad, Modgaon, Murbad, Nagzari, Narpad, Pale, Patilpada, Raipur, Raitali, Rampur, Rankol, Ranshet, Saiwan, Sakhare, Saravali, Shensari, Shilonde, Sogwe, Vanai, Vangaon, Vangarje, Vankas, Varor, Vasantwadi, Vasgaon, Veti, Waki 

Villages within Sub-District Dahanu (Census 2011)

PIN.Code Village.Name Gram.Panchayat.Name Nearest.Town.Name Sub.District.Head.Quarter..Name. Sub.District.Head.Quarter..Distance.in.km. District.Head.Quarter..Distance.in.km. Nearest.Statutory.Town..Name. Nearest.Statutory.Town..Distance.in.km. Total.Population.of.Village Nearest.Village.Town.Name..Pre.Primary.School..Nursery.LKG.UKG. Nearest.Village.Town.Name..Middle.School. Nearest.Village.Town.Name..Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Senior.Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Arts.and.Science.Degree.College. Nearest.Village.Town.Name..Engineering.College. Nearest.Village.Town.Name..Medicine.College. Nearest.Village.Town.Name..Management.Institute. Nearest.Village.Town.Name..Private.School.For.Disabled. Dispensary.Doctors.Total.Strength..Numbers. Veterinary.Hospital.Para.Medical.Staff.Total.Strength..Numbers. Family.Welfare.Centre..Numbers. Agricultural.Commodities..First.
1 401103 Raipada NA Dahanu Dahanu 6 85 Dahanu 6 1964 NA NA NA DAHANU DAHAU DAHANU DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
2 401103 Komgaon NA Dahanu Dahanu 25 159 Dahanu 25 2134 NA NA NA TALASARI TALASARI THANE THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
3 401103 Khubale NA Dahanu Dahanu 28 153 Dahanu 28 913 NA VARKHANDA VARKHANDA TALASARI TALASARI THANE THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
4 401103 Patilpada NA Dahanu Dahanu 57 71 Dahanu 57 441 NA KALAMDEVI KALAMDEVI KALAMDEVI DAHANU BORDI MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
5 401103 Deur NA Dahanu Dahanu 33 110 Dahanu 33 1114 NA NA VIVALVEDHE KASA DAHANU VANGAON MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
6 401103 Dhaniwari NA Dahanu Dahanu 34 110 Dahanu 34 1390 NA DEKAR VIVALVEDHE KASA DAHANU VANGAON MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 2 0 Rice
7 401103 Chandigaon NA Dahanu Dahanu 22 120 Dahanu 22 1293 NA NA NA WANGAON CHINCHNI DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Fruits
8 401103 Motgaon NA DAHANU Dahanu 15 100 DAHANU 15 1199 NA NA VAROR VAROR CHICHANI DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
9 401103 Vadade NA Dahanu Dahanu 29 100 Dahanu 29 458 NA CHANDIGAON CHANDIGAON VANGAON CHICHANI DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
10 401103 Dedale NA Dahanu Dahanu 21 125 Dahanu 21 1109 NA NA CHINCHANI CHINCHANI CHICHANI DAHANU CHINCHANI CHINCHANI DAHANU 0 0 0 Rice
11 401103 Asangaon Bk. NA DAHANU Dahanu 15 130 DAHANU 15 1666 NA NA CHINCHANI CHINCHANI CHICHANI DAHANU CHINCHANI CHINCHANI DAHANU 0 0 0 Rice
12 401103 Asangaon NA Dahanu Dahanu 22 130 Dahanu 22 1333 NA NA VANGAON VANGAON CHINCHANI DAHANU CHINCHANI CHINCHANI DAHANU 0 0 0 Rice
13 401103 Dabhale NA DAHANU Dahanu 18 113 DAHANU 18 1328 NA NA VANGAON VANGAON PALGHAR MUMBAI CHINCHANI CHINCHANI DAHANU 0 0 0 Rice
14 401103 Khambale NA DAHANU Dahanu 16 115 DAHANU 16 1104 NA NA NA VANGAON CHINCHANI PALGHAR MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
15 401103 Vangaon NA Dahanu Dahanu 17 120 Dahanu 17 7649 NA NA NA NA CHINCHANI PALGKAR MUMBAI MUMBAI DAHANU 1 0 1 Rice
16 401103 Kolavali NA Dahanu Dahanu 21 120 Dahanu 21 2048 NA NA CHINCHANI. VANGAON CHINCHANI PALGKAR CHINCHANI CHINCHANI DAHANU 0 0 0 Rice
17 401103 Vire NA DAHANU Dahanu 18 115 DAHANU 18 488 NA VANGAON VANGAON VANGAON CHINCHANI PALGHAR MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
18 401103 Vanai NA DAHANU Dahanu 18 115 DAHANU 18 2953 NA NA VANGAON VANGAON CHINCHANI PALGHAR MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
19 401103 Chandranagar NA Dahanu Dahanu 25 110 Dahanu 25 2039 NA NA VANGAON VANGAON CHINCHANI PALGHAR MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 NA
20 401103 Vangarje NA DAHANU Dahanu 32 115 DAHANU 32 2702 NA NA KASA KASA DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 2 0 Rice
21 401110 Sakhare NA Dahanu Dahanu 24 115 Dahanu 24 3354 NA NA NA VANGAON CHINCHANI PALGHAR MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
22 401403 Kapshi NA Dahanu Dahanu 18 115 Dahanu 18 1439 NA NA VANGAON VANGAON CHINCHARI PALGHAR MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
23 401410 Khunavade NA DAHANU Dahanu 15 148 DAHANU 15 1636 NA NA KOSBAD BORDI BORDI VIRAR MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
24 401501 Vyahali NA DAHANU Dahanu 48 80 DAHANU 48 517 NA SAYWAN SAYWAN KASA BORDI PALGHAR PALGHAR PALGHAR DAHANU 0 0 0 Rice
25 401503 Vandhavan NA Dahanu Dahanu 20 110 Dahanu 20 1278 NA NA VAROR CHICHANE CHINCHANE DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
26 401503 Varor NA DAHANU Dahanu 17 95 DAHANU 17 2810 NA NA NA CHINCHANE CHINCHANE DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
27 401503 Vasgaon NA DAHANU Dahanu 16 100 DAHANU 16 2115 NA NA VAROR VAROR CHICHANI DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
28 401503 Osarwadi NA Dahanu Dahanu 13 125 Dahanu 13 1112 NA CHANDIGAON CHINCHANI VANGAON CHICHANI DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
29 401503 Tanashi NA Dahanu Dahanu 12 125 Dahanu 12 1053 NA NA CHINCHANI CHINCHANI CHICHANI DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
30 401601 Ambewadi NA Dahanu Dahanu 7 140 Dahanu 7 1018 NA Narpad NARPAD DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU MUMBAI 0 0 0 Rice
31 401601 Narpad NA Dahanu Dahanu 5 140 Dahanu 5 2759 NA NA NA DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
32 401601 Thakurwadi NA Dahanu Dahanu 5 140 Dahanu 5 935 NA Narpad KOSBAD DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
33 401601 Waki NA DAHANU Dahanu 10 140 DAHANU 10 2260 NA NA KOSBAD BORDI DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
34 401601 Dhakti Dahanu NA Dahanu Dahanu 5 92 Dahanu 5 4903 NA NA KALA KALA DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
35 401601 Tadiyale NA Dahanu Dahanu 5 98 Dahanu 5 1062 NA NA KALA CHINCHNI CHINCHNI DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
36 401601 Pokharan NA Dahanu Dahanu 5 105 Dahanu 5 622 NA BAHAD TADIYALE CHINCHNI DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
37 401601 Gungavada NA Dahanu Dahanu 5 120 Dahanu 5 1328 NA BAHAD TADIYALE DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
38 401601 Bade Pokharan NA DAHANU Dahanu 5 120 DAHANU 5 1686 NA NA NA CHINCHNI DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
39 401602 Chikhale NA Dahanu Dahanu 9 140 Dahanu 9 4534 NA NA KOSBAD DAHANU DAHANU VIRAR MUMBAI MUMBAI MUMBAI 1 0 0 Rice
40 401602 Zarali NA Dahanu Dahanu 15 90 Dahanu 15 1338 NA NA KOSBAD BORDI BORDI DAHANU DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
41 401602 Kainad NA DAHANU Dahanu 10 110 DAHANU 10 5706 NA NA NA NA BORDI DAHANU DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
42 401602 Ambesari NA Dahanu Dahanu 20 150 Dahanu 20 5690 NA NA NA NA BORDI DAHANU DAHANU DAHANU MASOLI 1 2 0 Rice
43 401602 Sogwe NA DAHANU Dahanu 15 150 DAHANU 15 2485 NA NA ASHAGAD ASHAGAD DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
44 401602 Nandare NA DAHANU Dahanu 3 87 DAHANU 3 444 NA KANKARDI MASOLI DAHANU WADKUN DAHANU DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
45 401602 Kasara NA Dahanu Dahanu 6 90 Dahanu 6 1954 NA NA KOSBAD MASOLI VADKUN DAHANU DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
46 401602 Lashkari NA Dahanu Dahanu 5 90 Dahanu 5 967 NA NA MASOLI MASOLI BADKUN DAHANU DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
47 401602 Kankradi NA DAHANU Dahanu 2 85 DAHANU 2 1769 NA NA MASOLI DAHANU VADKUN DAHANU DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
48 401602 Junnarpada NA DAHANU Dahanu 12 85 DAHANU 12 3245 NA NA SARAVALI WADKUN WADKUN WANGAON DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
49 401602 Patilpada NA DAHANU Dahanu 6 85 DAHANU 6 2895 NA NA SARAVALI WADKUN WADKUN WANGAON DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
50 401602 Paraswadi NA Dahanu Dahanu 18 85 Dahanu 18 1399 NA NA ASHAGAD WADKUN WADKUN WANGAON DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
51 401602 Vasantwadi NA Dahanu Dahanu 10 150 Dahanu 10 2009 NA NA DAHANU DAHANU DAHANU WANGAON DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
52 401602 Gaurwadi NA Dahanu Dahanu 18 150 Dahanu 18 1844 NA NA ASHAGAD DAHANU DAHANU WANGAON DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
53 401602 Asave NA Dahanu Dahanu 12 107 Dahanu 12 1841 NA NA NA ASSHAGAD WADKUN WANGAON DAHANU DAHANU KALYAN 0 0 0 Rice
54 401602 Ashagad NA Dahanu Dahanu 10 109 Dahanu 10 4160 NA NA NA NA WADKUN WANGAON DAHANU DAHANU DAHANU 1 2 1 Rice
55 401602 Jamshet NA Dahanu Dahanu 10 100 Dahanu 10 1775 NA NA SARAVALI ASHAGAD WADKUN WANGAON DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
56 401602 Saravali NA DAHANU Dahanu 5 110 DAHANU 5 5402 NA NA NA NA WADKUN WANGAON DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
57 401602 Sawata NA Dahanu Dahanu 9 114 Dahanu 9 1594 NA NA SARAVALI ASHAGAD WADKUN WANGAON DAHANU DAHANU KALYAN 0 0 0 Rice
58 401602 Chari Tarf Kotebi NA Dahanu Dahanu 14 111 Dahanu 14 1927 NA NA NA ASHAGAD WADKUN WANGAON DAHANU DAHANU KALYAN 0 0 0 Rice
59 401602 Agwan NA DAHANU Dahanu 8 85 DAHANU 8 3993 NA NA NA DAHANU DAHANU WANGAON DAHANU DAHANU KALYAN 0 0 0 Rice
60 401602 Motapada NA Dahanu Dahanu 5 8 Dahanu 5 1149 NA NA WANGAON DAHANU DAHANU WANGAON DAHANU DAHANU KALYAN 0 0 0 Rice
61 401602 Pale NA DAHANU Dahanu 12 105 DAHANU 12 2569 NA NA WANGAON WANGAON DAHANU WANGAON DAHANU DAHANU KALYAN 0 0 0 Rice
62 401602 Kotabi NA Dahanu Dahanu 15 115 Dahanu 15 1507 NA NA ASHAGAD ASHAGAD WADKUN WANGAON DAHANU DAHANU KALYAN 0 0 0 Rice
63 401602 Dehane NA DAHANU Dahanu 15 110 DAHANU 15 3214 NA NA ASHAGAD WANGAON DAHANU WANGAON DAHANU DAHANU KALYAN 0 0 0 Rice
64 401602 Sukad-amba NA DAHANU Dahanu 60 120 DAHANU 60 1811 NA NA SAYAWAL KASA DAHANU THANE MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
65 401602 Bodgaon NA Dahanu Dahanu 24 120 Dahanu 24 495 NA NARESH WADI GANGANGAON TALASARI DAHANU DAHANU THANE THANE THANEW 0 0 0 Rice
66 401602 Nagzari NA Dahanu Dahanu 24 170 Dahanu 24 3720 NA NA NA TALASARI DAHANU DAHANU THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
67 401602 Saiwan NA DAHANU Dahanu 45 80 DAHANU 45 2266 NA NA NA KASA DAHANU NBORDI MUMBAI MUMBAI THANE 1 0 1 Rice
68 401602 Chalani NA DAHANU Dahanu 51 115 DAHANU 51 3313 NA NA BAPUGAON KASA DAHANU MUMBAI MUMBAI MUMBAI THANE 0 0 0 Rice
69 401602 Gangodi NA DAHANU Dahanu 40 135 DAHANU 40 1363 NA NA BAPUGAON KASA DAHANU MUMBAI MUMBAI MUMBAI NA 0 0 0 Rice
70 401602 Bandhghar NA DAHANU Dahanu 40 110 DAHANU 40 1103 NA NA BAPUGAON KASA BORDI MUMBAI MUMBAI MUMBAI THANE 0 0 0 Rice
71 401602 Nimbapur NA DAHANU Dahanu 45 115 DAHANU 45 1903 NA NA BAPUGAON KASA TALWADA MUMBAI MUMBAI MUMBAI THANE 0 0 0 Rice
72 401602 Phanaswadi NA Dahanu Dahanu 2 87 Dahanu 2 1032 NA NA BAPUGAON KASA TALWADA MUMBAI MUMBAI MUMBAI THANE 0 0 0 NA
73 401602 Shensari NA Dahanu Dahanu 39 180 Dahanu 39 2001 NA NA BAPUGAON KASA VANGAON VANGAON MUMBAI MUMBAI THANE 0 0 0 Rice
74 401602 Bapugaon NA Dahanu Dahanu 31 140 Dahanu 31 1780 NA NA NA KASA VANGAON VANGAON MUMBAI MUMBAI NA 0 0 0 Rice
75 401602 Pavan NA Dahanu Dahanu 26 135 Dahanu 26 1450 NA NA KASA KASA VANGAON VANGAON MUMBAI MUMBAI NA 0 0 0 Rice
76 401602 Chari Tarf Jamshet NA Dahanu Dahanu 35 115 Dahanu 35 464 NA BAPUGAON KASA KASA DAHANU VANGAON MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
77 401602 Dharampur NA Dahanu Dahanu 27 135 Dahanu 27 1818 NA NA BAPUGAON KASA DAHANU VANGAON MUMBAI MUMBAI DAHANU 1 2 0 Rice
78 401602 Manipur NA DAHANU Dahanu 13 103 DAHANU 13 1458 NA NA BAPUGAON KASA DAHANU VANGAON MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Coconut
79 401602 Devgaon NA DAHANU Dahanu 13 103 DAHANU 13 1547 NA NA GAJAD DAHANU DAHANU VANGAON MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
80 401602 Somanath NA DAHANU Dahanu 18 101 DAHANU 18 1940 NA NA GAJAD DAHANU DAHANU VANGAON MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
81 401602 Ganeshbag NA DAHANU Dahanu 16 101 DAHANU 16 1365 NA NA GANJAD DAHANU DAHANU VANGAON MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
82 401602 Kandarwadi NA Dahanu Dahanu 35 104 Dahanu 35 1965 NA NA KASA KASA DAHANU VANGAON MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
83 401602 Dahyale NA Dahanu Dahanu 30 100 Dahanu 30 1348 NA NA WAGHADI KASA DAHANU VANGAON MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
84 401602 Vivalvedhe NA Dahanu Dahanu 26 94 Dahanu 26 1754 NA NA NA KASA VADKAN VANGAON BORDI BORDI DAHANU 0 0 0 Rice
85 401602 Navnath NA DAHANU Dahanu 20 98 DAHANU 20 1751 NA NA GANGAD DAHANU DAHANU VANGAON BORDI BORDI DAHANU 0 0 0 Coconut
86 401602 Ganjad NA DAHANU Dahanu 14 120 DAHANU 14 1966 NA NA NA DAHANU DAHANU VANGAON BORDI BORDI DAHANU 1 2 1 Coconut
87 401602 Chandwad NA DAHANU Dahanu 16 104 DAHANU 16 1282 NA NA GANGAD DAHANU DAHANU VANGAON BORDI BORDI DAHANU 0 0 0 Rice
88 401602 Raitali NA DAHANU Dahanu 16 106 DAHANU 16 2178 NA NA GANJAD GANJAD DAHANU VANGAON BORDI BORDI DAHANU 0 0 0 Rice
89 401602 Shelti NA Dahanu Dahanu 18 116 Dahanu 18 154 NA VIVALVEDHE RANKOT DAHANU BORDI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAUI 0 0 0 Toddy
90 401602 Vadhane NA Dahanu Dahanu 18 105 Dahanu 18 1357 NA VIVALVEDHE RANSHET RANSHET DAHANU MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Coconut
91 401602 Ranshet NA Dahanu Dahanu 18 105 Dahanu 18 2173 NA NA NA NA DAHANU MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Coconut
92 401602 Charoti NA DAHANU Dahanu 25 95 DAHANU 25 4520 NA NA RANSHET KASA VADKUN MUMBAI BORDI BORDI MUMBAI 0 0 0 Fruits
93 401602 Sarani NA Dahanu Dahanu 18 100 Dahanu 18 1613 NA NA RANSHEL RANSHEL DAHANU MUMBAI MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Coconut
94 401602 Nikane NA Dahanu Dahanu 18 105 Dahanu 18 1975 NA NA RANSHEL RANSHEL DAHANU MUMBAI MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Coconut
95 401602 Rankol NA Dahanu Dahanu 18 118 Dahanu 18 2917 NA NA NA DAHANU BORDI BORDI MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
96 401602 Ambiste NA Dahanu Dahanu 25 106 Dahanu 25 632 NA URSE URSE DAHANU BORDI BORDI MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
97 401602 Saye NA Dahanu Dahanu 21 105 Dahanu 21 999 NA NA URSE DAHANU BORDI BORDI MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
98 401602 Urse NA Dahanu Dahanu 18 103 Dahanu 18 1095 NA NA NA DAHANU BORDI BORDI MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
99 401602 Mhasad NA DAHANU Dahanu 32 102 DAHANU 32 422 NA URSE URSE DAHANU BORDI BORDI MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
100 401602 Ambivali NA DAHANU Dahanu 26 102 DAHANU 26 798 NA NA URSE DAHANU BORDI BORDI MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
101 401602 Nikavali NA DAHANU Dahanu 29 99 DAHANU 29 524 NA URSE URSE DAHANU BORDI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Toddy
102 401602 Bharad NA DAHANU Dahanu 27 82 DAHANU 27 1859 NA NA KASA KASA DAHANU WANGAON BORDI BORDI MUMBAI 0 0 0 Rice
103 401602 Dhumket NA Dahanu Dahanu 5 110 Dahanu 5 2097 NA NA TADIYALE CHINCHNI DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
104 401602 Bhavadi NA Dahanu Dahanu 32 185 Dahanu 32 201 NA BAFGAON KASA VANGAON CHINCHANI PALGHAR MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
105 401602 Kosesari NA Dahanu Dahanu 32 135 Dahanu 32 1092 NA NA KASA VANGAON CHINCHANI PALGHAR MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
106 401606 Tornipada NA Dahanu Dahanu 51 153 Dahanu 51 284 NA NA UDHAWA UDHAWA BORDI THANE THANE THANE DAHANU 0 0 0 Rice
107 401606 Bendgaon NA Dahanu Dahanu 52 119 Dahanu 52 828 NA KALAMDEVI KALAMDEVI KALAMDEVI DAHANU BORDI MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
108 401606 Kalamdevi NA Dahanu Dahanu 50 118 Dahanu 50 1582 NA NA NA NA DAHANU BORDI MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
109 401606 Shilonde NA Dahanu Dahanu 39 116 Dahanu 39 2512 NA NA KALAMDEVI KALAMDEVI DAHANU BORDI MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
110 401606 Diwashi NA DAHANU Dahanu 60 40 DAHANU 60 1380 NA KALAMDEVI KINHAWALI UDHAWA BORDI THANE THANE THANE DAHANU 0 0 0 NA
111 401606 Dabhadi NA DAHANU Dahanu 60 130 DAHANU 60 2099 NA NA NA KINHAWALI BORDI THENE THANE THANE DAHANU 0 0 0 Rice
112 401606 Kinhawali NA DAHANU Dahanu 60 128 DAHANU 60 2163 NA NA KINHAWALI KASA BORDI THANE THANE THANE DAHANU 0 0 0 Rice
113 401606 Alkapur NA DAHANU Dahanu 62 128 DAHANU 62 1195 NA NA KINHAWALI KASA BORDI THANE THANE THANE DAHANU 0 0 0 Rice
114 401606 Raipur NA Dahanu Dahanu 50 122 Dahanu 50 2782 NA NA KALAM DEVI KALAM DEVI DAHANU BPONDI MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
115 401606 Modgaon NA Dahanu Dahanu 51 125 Dahanu 51 5360 NA NA NA NA DQHANU BONDI MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
116 401606 Halapada NA Dahanu Dahanu 30 150 Dahanu 30 3582 NA NA KALAM DEVI TALASARI TALASARI THANE THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
117 401606 Dhundalwadi NA Dahanu Dahanu 30 150 Dahanu 30 2059 NA NA NA TALASARI TALASARI THANA THANA THANA THANA 1 0 1 Rice
118 401606 Pardi NA Dahanu Dahanu 23 150 Dahanu 23 632 NA NA NA TALASARI TALASARI TALASARI THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
119 401606 Bramhanwadi NA Dahanu Dahanu 28 150 Dahanu 28 871 NA NARESH WADI NARESHWADI TALASARI TALASARI THANE THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
120 401606 Chinchale NA Dahanu Dahanu 24 160 Dahanu 24 1449 NA NA NA TALASARI TALASARI TALASARI THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
121 401606 Ambivali Tarf Bahare NA Dahanu Dahanu 35 130 Dahanu 35 2055 NA NA NA TALASARI TALASARI TALASARI THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
122 401606 Pandhartaragaon NA Dahanu Dahanu 25 130 Dahanu 25 1230 NA NA TALASARI TALASARI TALASARI BORDI THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
123 401606 Karanjvira NA Dahanu Dahanu 28 170 Dahanu 28 1213 NA DHUNDALWADI TALASARI KALAMDEVI DAHANU DSHANU THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
124 401606 Shisne NA Dahanu Dahanu 40 150 Dahanu 40 1910 NA NA DHUNDALWADI KALAMDEVI TALASARI TALASARI TJHANE TJHANE THANE 0 0 0 Rice
125 401606 Ashte NA Dahanu Dahanu 50 125 Dahanu 50 1075 NA NA KALAMDEVU KALAMDEVI DAHANU BORDI MUMBAI MUMBAI THANE 0 0 0 Rice
126 401606 Osarvira NA Dahanu Dahanu 32 100 Dahanu 32 1494 NA NA VIVALVEDHWE KASA DAHANU VANGAON MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
127 401606 Awadhani NA Dahanu Dahanu 18 114 Dahanu 18 2137 NA NA GANGAD DAHANU VADKAN VANGAON BORDI BORDI DAHANU 0 0 0 Rice
128 401607 Vikasnagar NA Dahanu Dahanu 5 140 Dahanu 5 1630 NA NA KOSBAD DAHANU DAHANU VIRAR MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
129 401607 Gadchinchale NA Dahanu Dahanu 65 135 Dahanu 65 1208 NA KALAMDEVI KINHAWALI UDHAWA TALASARI THANE MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
130 401607 Ghadane NA Dahanu Dahanu 30 21 Dahanu 30 1202 NA NA DABCHARI GANGANGAON TALASARI THANE THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
131 401607 Talothe NA Dahanu Dahanu 27 148 Dahanu 27 529 NA DHUNDALWADI DHUNDALWADI TALASARI TALASARI THANE THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
132 401607 Khaniv NA Dahanu Dahanu 30 100 Dahanu 30 1514 NA NA VAGHADI KASA DAHANU VANGAON MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
133 401607 Sonale NA DAHANU Dahanu 35 100 DAHANU 35 905 NA VIVALVEDHE VIVALVEDHE KASA VADKAN VANGAON BORDI BORDI DAHANU 0 0 0 Rice
134 401607 Pimpalshet Kh. NA Dahanu Dahanu 20 116 Dahanu 20 606 NA NA RANKOL DAHANU BORDI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Toddy
135 401607 Vaghadi NA DAHANU Dahanu 3 102 DAHANU 3 1560 NA NA RANSHET KASA DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU MUMBAI 0 2 0 Rice
136 401607 Varoti NA Dahanu Dahanu 27 27 Dahanu 27 1365 NA VIVALVEDHE KASA KASA DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 2 0 Coconut
137 401607 Kasa Kh. NA DAHANU Dahanu 23 23 DAHANU 23 1872 NA NA NA NA DAHANU DAHANU DAJHANU DAJHANU DAHANU 0 2 0 Coconut
138 401607 Bhisenagar NA DAHANU Dahanu 23 90 DAHANU 23 3693 NA NA NA KASA DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice
139 401607 Dabhon NA Dahanu Dahanu 18 108 Dahanu 18 3444 NA NA NA DAHANU BORDI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
140 401607 Ghol NA DAHANU Dahanu 27 80 DAHANU 27 1655 NA NA KASA KASA DAHANU WANGAON BORDI BORDI MUMBAI 0 2 0 Rice
141 401607 Tawa NA DAHANU Dahanu 25 90 DAHANU 25 1905 NA NA NA NA WADKUN WANGAON BORDI BORDI MUMBAI 1 0 1 Rice
142 401607 Kolhan NA DAHANU Dahanu 31 87 DAHANU 31 693 NA KALA KASA KASA WADKUN WANGAON BORDI BORDI MUMBAI 0 0 0 Rice
143 401607 Dhamatane NA DAHANU Dahanu 33 90 DAHANU 33 1331 NA NA KASA KASA WADKUN WADKUN BORDI BORDI MUMBAI 0 0 0 Rice
144 401607 Peth NA DAHANU Dahanu 29 90 DAHANU 29 734 NA KALA KALA KALA DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Coconut
145 401607 Aine NA DAHANU Dahanu 18 115 DAHANU 18 1355 NA VANGAON VANGAON VANGAON CHINCHANI PALGHAR MUMBAI MUMBAI DAHANU 1 0 1 Rice
146 401607 Gowane NA DAHANU Dahanu 18 115 DAHANU 18 2051 NA NA VANGAON VANGAON CHINCHANI PALGHAR MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
147 401607 Veti NA Dahanu Dahanu 45 110 Dahanu 45 2796 NA NA KASA VANGAON CHINCHANI PALGHAR MUMBAI MUMBAI DAHANU 1 2 0 Rice
148 401607 Murbad NA DAHANU Dahanu 33 108 DAHANU 33 3004 NA NA NA KASA DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 2 0 Rice
149 401607 Pimpalshet Bk. NA Jawhar Dahanu 35 110 Jawhar 25 1515 NA NA KASA KASA DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 2 0 Rice
150 401609 Suryanagar NA Dahanu Dahanu 25 102 Dahanu 25 786 NA NA NA KASA DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU MUMBAI 0 0 0 Rice
151 401610 Dhamanagaon NA Dahanu Dahanu 25 120 Dahanu 25 3905 NA NA NA TALASARI TALASARI THANE THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
152 401610 Vankas NA Dahanu Dahanu 38 150 Dahanu 38 4019 NA NA ASHAGAD TALASARI TALASARI THANE THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
153 401610 Dapchari NA Dahanu Dahanu 36 145 Dahanu 36 3645 NA NA NA NA TALASARI THANE THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
154 401610 Varkhande NA Dahanu Dahanu 28 150 Dahanu 28 1041 NA NA NA TALASARI TALASARI THANE THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
155 401610 Bahare NA Dahanu Dahanu 15 150 Dahanu 15 2294 NA NA DHUNDALWADI GANGANGAON TALASARI THANE THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
156 401610 Jingaon NA Dahanu Dahanu 25 156 Dahanu 25 1493 NA NA GANGANGAON GANGANGAON DAHANU DAHANU THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
157 401610 Gangangaon NA Dahanu Dahanu 25 157 Dahanu 25 3224 NA NA NA NA DAHANU THANE THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
158 401610 Punjave NA Dahanu Dahanu 26 183 Dahanu 26 467 NA DHUNDALWADI DHUNDALWADI TALASARI TALASARI THANE THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
159 401610 Sasvand NA Dahanu Dahanu 24 150 Dahanu 24 266 NA DHUNDALWADI DHUNDALWADI TALASARI TALASARI DAHANU THANE THANE THANE 0 0 0 Rice
160 401610 Dahigaon NA Dahanu Dahanu 32 110 Dahanu 32 655 NA DEKAR PIPALVEDHE KASA DAHANU VANGAON MUMBAI MUMBAI DAHANU 0 0 0 Rice
161 401701 Bordi NA DAHANU Dahanu 18 146 DAHANU 18 7682 NA NA NA NA UDHAWA VIRAR MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
162 401701 Naruli NA DAHANU Dahanu 45 120 DAHANU 45 1398 NA NA SAIVAN KASA BORDI BORDI MUMBAI MUMBAI THANE 0 0 0 Rice
163 401702 Jalwai NA Dahanu Dahanu 22 148 Dahanu 22 1405 NA Bordi ASWALI BORDI BORDI VIRAR MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
164 401702 Jambugaon NA Dahanu Dahanu 17 145 Dahanu 17 7298 NA NA NA NA BORDI VIRAR MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
165 401702 Aswali NA Dahanu Dahanu 20 148 Dahanu 20 2165 NA NA NA BORDI BORDI VIRAR MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
166 401702 Rampur NA Dahanu Dahanu 7 138 Dahanu 7 4888 NA NA KOSBAD BORDI BORDI VIRAR MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
167 401702 Gholwad NA Dahanu Dahanu 15 140 Dahanu 15 4403 NA NA KOSBAD BORDI BORDI VIRAR MUMBAI MUMBAI MUMBAI 1 2 1 Coconut
168 401702 Rampur NA DAHANU Dahanu 45 130 DAHANU 45 975 NA SAYWAN SAIVAN KASA BORDI THANE THANE THANE DAHANU 0 0 0 Rice
169 401703 Naraliwadi NA Dahanu Dahanu 14 140 Dahanu 14 920 NA Narpad KOSBAD KORUWAD DAHANU VIRAR MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
170 401703 Chimbave NA Dahanu Dahanu 15 140 Dahanu 15 1339 NA NA KOSBAD DAHANU DAHANU VIRAR MUMBAI MUMBAI MUMBAI 0 0 0 Rice
171 401703 Kosbad NA Dahanu Dahanu 18 79 Dahanu 18 4479 NA NA NA ASHAGAD DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU MASOLI 0 0 0 Rice
172 430113 Bavade NA Dahanu Dahanu 21 125 Dahanu 21 1523 NA NA CHINCHANI CHINCHANI CHICHANI DAHANU CHINCHANI CHINCHANI DAHANU 0 0 0 Rice
173 451503 Ambistewadi NA DAHANU Dahanu 19 120 DAHANU 19 1310 NA NA VAROR CHICHANE CHINCHANE DAHANU DAHANU DAHANU DAHANU 0 0 0 Rice

Disclaimer: Data published on this website has been collected from many sources (Govt and Non-Govt). We have made every effort to present these data free of any error. However, we don't claim data to be 100% accurate. Please revalidate before using these data for any R&D. We present India data at Pin code and District level. We have data repository for Census, Villages, Literacy, population, GDP, Schools, University, Hospitals, Forest, Rainfalls and others. Please notify us for any error in data for us to improve in future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *