Shrirampur is a Sub-District within Ahmadnagar District. 
State.Name District.Name Sub.District.Name CD.Block.Name Houses Area.in.Hectares Population Female Male SC ST
Maharashtra Ahmadnagar Shrirampur Shrirampur 40822 56855.23 198218 96550 101668 38774 17583
>> Pincode(s) within Sub-District Shrirampur : 413115, 413121, 413173, 413603, 413707, 413709, 413710, 413715, 413717, 413718, 413721, 413723, 413725, 413731, 413737, 413739 
>> Town(s) within and around Sub-District Shrirampur : Shrirampur 
>> Nearest Town(s) having Engineering College : AHMADNAGAR, ASHILNAGAR, KOLHAR, L0ONI, LONI, LONIO, SHRIRAMPUR 
>> Nearest Town(s) having Medical College: AHMADNAGAR, LONI, PRAVRANAGAR, SHRIRAMPUR 
>> Nearest Town(s) having Management College: AHMADNAGAR, LONI, PRAVRANAGAR, SHRIRAMPUR 
>> Location(s) having Cinema Video Hall:  
>> Location(s) having Public Library: Ainatpur, Belapur Bk., Belapur Kh., Bhairavnathnagar (N.V.) , Bherdapur, Bhokar, Bramhangaon Vetal, Dattanagar (N.V.) , Dighi, Ekalahare, Gondegaon, Haregaon, Karegaon, Khandala, Khokar, Malunje  Bk., Malwadgaon, Matapur, Nimgaon Khairi, Nipani Wadgaon, Padhegaon, Shirasgaon, Takalibhan, Ukkalgaon, Undirgaon, Wadala Mahadeo, Waladgaon 
>> Location(s) having Public Reading Room: Ainatpur, Belapur Bk., Belapur Kh., Bhairavnathnagar (N.V.) , Bherdapur, Bhokar, Bramhangaon Vetal, Dattanagar (N.V.) , Dighi, Ekalahare, Gondegaon, Haregaon, Karegaon, Khandala, Khokar, Malunje  Bk., Malwadgaon, Matapur, Nimgaon Khairi, Nipani Wadgaon, Padhegaon, Shirasgaon, Takalibhan, Ukkalgaon, Undirgaon, Wadala Mahadeo, Waladgaon 
>> Location(s) having Sports Club Recreation Center: Nipani Wadgaon 
>> Location(s) having Sports Field: Nipani Wadgaon 
>> Location(s) having community center: Ainatpur, Belapur Bk., Belapur Kh., Bhairavnathnagar (N.V.) , Bhamathan, Bherdapur, Bhokar, Dattanagar (N.V.) , Ekalahare, Fatyabad, Galnimb, Gondegaon, Haregaon, Karegaon, Khanapur, Khandala, Khirdi, Khokar, Mahankal Wadgaon, Malewadi, Malunje  Bk., Malwadgaon, Matapur, Muthewadgaon, Naur, Naygaon, Nimgaon Khairi, Nipani Wadgaon, Padhegaon, Shirasgaon, Takalibhan, Ukkalgaon, Umbargaon, Undirgaon, Wadala Mahadeo 

Villages within Sub-District Shrirampur (Census 2011)

PIN.Code Village.Name Gram.Panchayat.Name Nearest.Town.Name Sub.District.Head.Quarter..Name. Sub.District.Head.Quarter..Distance.in.km. District.Head.Quarter..Distance.in.km. Nearest.Statutory.Town..Name. Nearest.Statutory.Town..Distance.in.km. Total.Population.of.Village Nearest.Village.Town.Name..Pre.Primary.School..Nursery.LKG.UKG. Nearest.Village.Town.Name..Middle.School. Nearest.Village.Town.Name..Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Senior.Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Arts.and.Science.Degree.College. Nearest.Village.Town.Name..Engineering.College. Nearest.Village.Town.Name..Medicine.College. Nearest.Village.Town.Name..Management.Institute. Nearest.Village.Town.Name..Private.School.For.Disabled. Dispensary.Doctors.Total.Strength..Numbers. Veterinary.Hospital.Para.Medical.Staff.Total.Strength..Numbers. Family.Welfare.Centre..Numbers. Agricultural.Commodities..First.
1 413115 Belapur Kh. NA Shrirampur Shrirampur 65 65 Shrirampur 65 4225 NA NA NA KOLHAR KOLHAR LONI LONI LONI SHRIRMAPUR 0 0 0 Sugarcane
2 413121 Ladgaon NA Shrirampur Shrirampur 17 73 Shrirampur 17 1240 NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR AHMADNAGAR AHMADNAGAR AHMADNAGAR AHMADNAGAR 0 0 0 Jowar
3 413173 Dighi NA Shrirampur Shrirampur 8 65 Shrirampur 8 1247 NA NA NAHUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR ASHILNAGAR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI 0 0 0 NA
4 413603 Malwadgaon NA Shrirampur Shrirampur 18 78 Shrirampur 18 3121 NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRMAPUR 1 0 1 Soybean
5 413707 Matulthan NA Shrirampur Shrirampur 20 85 Shrirampur 20 1471 NA NA Naygaon SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR 0 0 0 Cotton
6 413707 Naygaon NA Shrirampur Shrirampur 21 85 Shrirampur 21 2071 NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR 0 0 0 Cotton
7 413707 Jafrabad NA Shrirampur Shrirampur 16 78 Shrirampur 16 863 NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR 0 2 0 NA
8 413707 Naur NA Shrirampur Shrirampur 18 80 Shrirampur 18 2246 NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR 0 0 0 NA
9 413707 Rampur NA Shrirampur Shrirampur 20 82 Shrirampur 20 913 NA SHRIRAMPUR NAHUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR 0 0 0 NA
10 413709 Khandala NA Shrirampur Shrirampur 7 65 Shrirampur 7 6068 NA NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI LONI SHRIRAMPUR 1 0 0 Soybean
11 413709 Dattanagar (N.V.) NA Shrirampur Shrirampur 5 65 Shrirampur 5 8018 NA NA NA NA LONI LONI LONI LONI SHRIRAMPUR 0 0 0 Soybean
12 413709 Gondhavani NA NA Shrirampur 2 85 Shrirampur 2 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
13 413709 Bhairavnathnagar (N.V.) NA Shrirampur Shrirampur 2 67 Shrirampur 2 5414 NA NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR 0 0 0 NA
14 413710 Kadit Kh. NA Shrirampur Shrirampur 17 62 Shrirampur 17 530 NA KOLHAR KOLHAR KOLHARBURA KOLHARBURA LONI LONI LONI SHRIRAMPUR 0 0 0 NA
15 413710 Kadit Bk. NA Shrirampur Shrirampur 18 61 Shrirampur 18 1013 NA KOLHAR KOLHAR KOLHAR KOLHAR LONI LONI LONI SHRIRAMPUR 0 0 0 Wheat
16 413710 Mandve NA Shrirampur Shrirampur 16 63 Shrirampur 16 1641 NA NA KOLHAR KOLHAR KOLHA L0ONI LONI LONI SHRIRAMPUR 0 0 0 NA
17 413710 Fatyabad NA Shrirampur Shrirampur 16 64 Shrirampur 16 2208 NA NA NA NA KOLHAR KOLHAR LONI LONI SHRIRAMPUR 0 0 0 Wheat
18 413710 Kuranpur NA Shrirampur Shrirampur 6 65 Shrirampur 6 1450 NA KOLHAR FATYABAD KOLHAR KOLHAR KOLHAR LONI LONI SHRIRAMPUR 0 0 0 Wheat
19 413710 Galnimb NA Shrirampur Shrirampur 14 67 Shrirampur 14 2710 NA NA NA KOLHAR KOLHAR LONI LONI LONI SHRIRAMPUR 1 0 0 Wheat
20 413715 Ukkalgaon NA Shrirampur Shrirampur 10 65 Shrirampur 10 6032 NA NA NA NA KOLHAR LONI LONI LONI SHRIRAMP[UR 0 0 0 Wheat
21 413715 Ekalahare NA Shrirampur Shrirampur 10 65 Shrirampur 10 2394 NA NA BELAPUR KOLHAR KOLHAR LONI LONI LONI SHRIRMAPUR 0 0 0 Bajra
22 413715 Narsari NA Shrirampur Shrirampur 65 65 Shrirampur 65 866 NA NA NA KOLHAR KOLHAR LONI LONI LONI SHRIRMAPUR 0 0 0 Sugarcane
23 413715 Belapur Bk. NA Shrirampur Shrirampur 6 65 Shrirampur 6 9006 NA NA NA NA KOLHAR LONIO LONI LONI SHRIRMAPUR 1 0 1 Sugarcane
24 413715 Ainatpur NA Shrirampur Shrirampur 6 65 Shrirampur 6 8892 NA NA NA NA BELAPUR LONI LONI LONI SHRIRMAPUR 0 0 0 Sugarcane
25 413715 Waladgaon NA Shrirampur Shrirampur 9 65 Shrirampur 9 1760 NA NA BELAPUR BELAPUR BELAPUR LONI LONI LONI SHRIRMAPUR 0 0 0 NA
26 413715 Umbargaon NA Shrirampur Shrirampur 10 62 Shrirampur 10 2807 NA NA BELAPUR BELAPUR BELAPUR LONI LONI LONI SHRIRMAPUR 1 0 0 Sugarcane
27 413717 Matapur NA Shrirampur Shrirampur 10 75 Shrirampur 10 2427 NA NA NA ASHOKNAGAR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR PRAVRANAGAR PRAVRANAGAR SHRIRAMPUR 0 0 0 NA
28 413717 Karegaon NA Shrirampur Shrirampur 16 83 Shrirampur 16 5796 NA NA NA NA SHRIRAMPUR LONI LONI LONI SHRIRAMPUR 0 2 0 Sugarcane
29 413718 Govardhanpur NA Shrirampur Shrirampur 25 100 Shrirampur 25 756 NA SHRIRAMPUR NAHUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI LONI SHRIRAMPUR 0 0 0 NA
30 413718 Sarala NA Shrirampur Shrirampur 25 100 Shrirampur 25 1261 NA SHRIRAMPUR NAHUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI LONI LONI SHRIRAMPUR 0 0 0 NA
31 413718 Malewadi NA Shrirampur Shrirampur 15 70 Shrirampur 15 2301 NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR 0 0 0 Sugarcane
32 413718 Undirgaon NA Shrirampur Shrirampur 13 70 Shrirampur 13 7868 NA NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR 1 0 1 Sugarcane
33 413718 Haregaon NA Shrirampur Shrirampur 10 70 Shrirampur 10 5510 NA NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR 0 0 0 NA
34 413721 Padhegaon NA Shrirampur Shrirampur 14 66 Shrirampur 14 7407 NA NA NA NA SHRIRAMPUR LONI LONI LONI AHMADNAGAR 1 2 1 Soybean
35 413721 Kanhegaon NA Shrirampur Shrirampur 17 69 Shrirampur 17 973 NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR PADHEGAON SHRIRAMPUR LONI LONI LONI AHMADNAGAR 0 0 0 Soybean
36 413721 Malunje Bk. NA Shrirampur Shrirampur 22 73 Shrirampur 22 3744 NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR 0 2 0 Jowar
37 413721 Bherdapur NA Shrirampur Shrirampur 26 76 Shrirampur 26 4166 NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI LONI LONI SHRIRAMPUR 0 2 0 Jowar
38 413723 Gondegaon NA Shrirampur Shrirampur 15 75 Shrirampur 15 4248 NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI LONI SHRIRAMPUR 0 0 0 NA
39 413723 Nimgaon Khairi NA Shrirampur Shrirampur 25 65 Shrirampur 25 5396 NA NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI 1 0 1 NA
40 413725 Takalibhan NA Shrirampur Shrirampur 14 60 Shrirampur 14 9963 NA NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI LONI SHRIRMAPUR 1 2 1 Soybean
41 413725 Wangi NA Shrirampur Shrirampur 20 80 Shrirampur 20 1485 NA NA BHANDPUR BHAN SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI LONI SHRINAGAR 0 0 0 NA
42 413725 Wangi Kh. NA Shrirampur Shrirampur 18 30 Shrirampur 18 1196 NA SHRIRAMPUR BHANDPUR BHAGAON SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI LONI SANGAMNER 0 0 0 NA
43 413725 Gurjarwadi NA Shrirampur Shrirampur 20 80 Shrirampur 20 1201 NA SHRIRAMPUR TAKLIBHAN HA BHAN SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SNGAMNER 0 0 0 Soybean
44 413725 Khirdi NA Shrirampur Shrirampur 22 85 Shrirampur 22 2148 NA NA PACHEGAON TAKLIBHAG SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI LONI SANGAMNER 0 0 0 NA
45 413731 Kamalpur NA Shrirampur Shrirampur 20 90 Shrirampur 20 1018 NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRMAPUR 0 0 0 Soybean
46 413731 Ghumandeo NA Shrirampur Shrirampur 15 85 Shrirampur 15 1234 NA Wadala Mahadeo KAMLAPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRMAPUR 0 0 0 Soybean
47 413737 Mahankal Wadgaon NA Shrirampur Shrirampur 20 95 Shrirampur 20 2283 NA NA HAREGAON SHRIRAMPUR BELAPUR LONI LONI LONI SHRIRMAPUR 0 0 0 Cotton
48 413739 Bramhangaon Vetal NA Shrirampur Shrirampur 2 67 Shrirampur 2 1358 NA NA KOLHAR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR 0 0 0 NA
49 413739 Shirasgaon NA Shrirampur Shrirampur 5 60 Shrirampur 5 8216 NA NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR 0 0 0 NA
50 413739 Khanapur NA Shrirampur Shrirampur 21 91 Shrirampur 21 2265 NA NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRMAPUR 0 0 0 Soybean
51 413739 Bhamathan NA Shrirampur Shrirampur 25 100 Shrirampur 25 2277 NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI LONI LONI SHRIRMAPUR 0 0 0 Cotton
52 413739 Muthewadgaon NA Shrirampur Shrirampur 17 87 Shrirampur 17 2563 NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRMAPUR 0 0 0 Soybean
53 413739 Wadala Mahadeo NA Shrirampur Shrirampur 5 70 Shrirampur 5 6126 NA NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI LONI SHRIRMAPUR 0 0 0 NA
54 413739 Bhokar NA Shrirampur Shrirampur 12 82 Shrirampur 12 6592 NA NA NA NA SHRIRAMPUIR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRMAPUR 0 2 0 Soybean
55 413739 Khokar NA Shrirampur Shrirampur 6 70 Shrirampur 6 3873 NA NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR SHRIRMAPUR 0 0 0 NA
56 413739 Nipani Wadgaon NA Shrirampur Shrirampur 7 70 Shrirampur 7 14361 NA NA NA NA SHRIRAMPUR SHRIRAMPUR LONI LONI SHRIRMAPUR 0 2 0 NA

Disclaimer: Data published on this website has been collected from many sources (Govt and Non-Govt). We have made every effort to present these data free of any error. However, we don't claim data to be 100% accurate. Please revalidate before using these data for any R&D. We present India data at Pin code and District level. We have data repository for Census, Villages, Literacy, population, GDP, Schools, University, Hospitals, Forest, Rainfalls and others. Please notify us for any error in data for us to improve in future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *